Hlavná navigácia:

Mapa stránok Home Úrad pre obrannú štandardizáciu, kodifikáciu a štátne overovanie kvality

Obsahová časť stránky:

Pracovné rokovanie skupiny Q4 krajín Vyšehradskej štvorky

V dňoch 15. až 18. júna 2015 sa uskutočnilo v Českej republike plánované rokovanie skupiny Q4 pre kvalitu krajín Vyšehradskej štvorky, ktorého sa zúčastnili riaditeľ Úradu pre obrannú štandardizáciu, kodifikáciu a štátne overovanie kvality Ing. Emil KOŠÚT, riaditeľ odboru štátneho overovania kvality Ing. Anton KAPUSTA, vedúci oddelenia dozoru nad kvalitou Ing. Pavol LABÁK a vedúci skupiny auditov kvality Ing. Juraj DOSKOČIL. Na pracovnom rokovaní bolo prerokované najmä:

  1. Stav revízie spojeneckých publikácií NATO AQAP na základe prebiehajúcej revízie normy ISO 9001:2015. Zástupcovia krajín prerokovali prístup krajín Vyšehradskej štvorky k procesu revízie spojeneckých publikácií Severoatlantickej aliancie (NATO AQAP) a dohodli jednotný koordinovaný postup krajín v nasledujúcom období.
  2. Aktuálny stav a úlohy týkajúce sa procesu vzájomného štátneho overovania kvality medzi krajinami Vyšehradskej štvorky v roku 2015 s vyhodnotením spolupráce krajín v roku 2014. Slovenská republika zabezpečila v roku 2014 štátne overovanie kvality v prospech Českej republiky v 16 prípadoch, v prospech Poľskej republiky v 2 prípadoch. Maďarská republika o štátne overovanie kvality v roku 2014 nepožiadala.
  3. Problematiku certifikácie systému manažérstva kvality dodávateľov výrobkov a služieb na účely obrany podľa spojeneckých publikácii Severoatlantickej aliancie (NATO AQAP). Krajiny konštatovali, že uvedená činnosť je súčasťou národných postupov štátneho overovania kvality a je v pôsobnosti príslušných národných autorít uvedených v štandardizačnej dohode Severoatlantickej aliancie (NATO STANAG 4107). Súčasne krajiny konštatovali, že nie je prípustné túto činnosť vykonávať na komerčnom základe a takáto činnosť nie je príslušnými národnými autoritami akceptovaná. Krajiny sa dohodli, že prijmú príslušné kroky, aby takýmto praktikám v prípade zistení zabránili.
  4. Slovenská republika na rokovaní prezentovala systém štatistickej prebierky uplatňovanej v procese štátneho overovania kvality hromadnej produkcie.

Zástupcovia krajín Vyšehradskej štvorky sa dohodli, že budú vzájomne koordinovať postup pri prijímaní návrhov na revíziu a zmeny spojeneckých publikácii Severoatlantickej aliancie v oblasti vzájomného štátneho overovania kvality a v oblasti certifikácie systému manažérstva kvality dodávateľov výrobkov a služieb na účely obrany podľa spojeneckých publikácii Severoatlantickej aliancie (NATO AQAP).

Fotografia

Fotografia

Aktualizované:12. 01. 2016 10:59