Hlavná navigácia:

Mapa stránok Home Úrad pre obrannú štandardizáciu, kodifikáciu a štátne overovanie kvality

Obsahová časť stránky:

Odborné metodické zamestnanie

Pracovná skupina NATO AC/327 dňa 17. mája 2016 ukončila tichú procedúru k revidovanej spojeneckej publikácii AQAP 2110, Požiadavky NATO na overovanie kvality pri návrhu, vývoji a výrobe.

Na základe uvedeného vypracoval odbor štátneho overovania kvality politiku a postup Úradu pre obrannú štandardizáciu, kodifikáciu a štátne overovanie kvality (ďalej len „úrad“), počas prechodného obdobia zavádzania normy AQAP 2110:2016 v podmienkach Slovenskej republiky.

K uvedenej problematike bolo dňa 15. júna 2016 vykonané v priestoroch úradu odborné metodické zamestnanie určené predstaviteľom manažmentu organizácií obranného priemyslu, ktoré sú držiteľom osvedčenia o zhode systému manažérstva kvality s príslušným slovenským obranným štandardom SOŠ AQAP.

Zamestnanci odboru štátneho overovania kvality zoznámili účastníkov odborne metodického zamestnania:

  1. s politikou a postupom Úradu pre obrannú štandardizáciu, kodifikáciu a štátne overovanie kvality, počas prechodného obdobia zavádzania normy AQAP 2110:2016,
  2. s predmetom, štruktúrou, revidovanými a novými požiadavkami spojeneckej publikácie AQAP 2110:2016,
  3. s plánom práce pracovnej skupiny NATO AC327/WG2 pre kvalitu, v oblasti revízie spojeneckých publikácii NATO AQAP v rokoch 2016-2017,
  4. a s plánom práce na vydaní Slovenského obranného štandardu SOŠ AQAP 2110:2016.

Metodického zamestnania sa zúčastnilo 23 účastníkov zo 17 organizácií obranného priemyslu Slovenskej republiky.

Fotografia

Fotografia

Aktualizované:16. 06. 2016 13:39