Hlavná navigácia:

Mapa stránok Home Úrad pre obrannú štandardizáciu, kodifikáciu a štátne overovanie kvality

Obsahová časť stránky:

Oznámenie porušenia ochrany osobných údajov dotknutej osobe

čl. 34 Nariadenia, § 41 Zákona

 Ak dôjde k porušeniu ochrany osobných údajov a ak takéto porušenie ochrany osobných údajov môže viesť k vysokému riziku pre práva fyzickej osoby prevádzkovateľ je povinný bez zbytočného odkladu oznámiť dotknutej osobe porušenie.


Oznámenie musí obsahovať jasne a jednoducho formulovaný opis povahy porušenia ochrany osobných údajov a informácie a opatrenia v následnom rozsahu: 

 ·         kontaktné údaje zodpovednej osoby alebo iného kontaktného miesta, kde možno získať viac informácií,

 ·         opis pravdepodobných následkov porušenia ochrany osobných údajov,

 ·         opis opatrení prijatých alebo navrhovaných prevádzkovateľom na nápravu porušenia ochrany osobných údajov vrátane opatrení na zmiernenie jeho potenciálnych nepriaznivých dôsledkov, ak je to potrebné.


Toto oznámenie sa nevyžaduje v prípade ak: 

 ·         prevádzkovateľ prijal primerané technické a organizačné ochranné opatrenia a uplatnil ich na osobné údaje, ktorých sa porušenie ochrany osobných údajov týka,

 ·         prevádzkovateľ prijal následné opatrenia, že vysoké riziko pre práva a slobody dotknutých osôb, pravdepodobne už nebude mať dôsledky,

 ·         by to vyžadovalo neprimerané úsilie; (prevádzkovateľ navrhne prijať iné opatrenie na zabezpečenie toho, že dotknutá osoba bude informovaná rovnako efektívnym spôsobom).

Aktualizované: 1. 06. 2018 07:51