Hlavná navigácia:

Mapa stránok Home Úrad pre obrannú štandardizáciu, kodifikáciu a štátne overovanie kvality

Obsahová časť stránky:

Zasadnutie pracovnej skupiny Q4 pre kvalitu, Budapešť, Maďarsko


V dňoch 8. až 11. októbra 2018 sa konalo v Budapešti, v Maďarsku plánované stretnutie zástupcov krajín V4 pre riešenie problematiky v oblasti štátneho overovania kvality.  

V oblasti vzájomného štátneho overovania kvality bolo pracovné rokovanie zamerané najmä na: 

1. Výmenu skúseností pri uplatňovaní národných prístupov v procesoch štátneho overovania kvality u produktov na účely obrany.  

2. Národné prístupy v oblasti vykonávania auditov kvality a certifikácie dodávateľov produktov na účely obrany podľa požiadaviek spojeneckých publikácii NATO AQAP. 

3. Vypracovanie Analýzy rizík v procese predkladania žiadostí na vzájomné štátne overovanie kvality podľa štandardizačnej dohody NATO STANAG 4107. 

4. Prerokovanie aktuálnych prípadov vzájomného štátneho overovania kvality, rozbor zistených nedostatkov a prijatie opatrení.  

Pracovného rokovania sa za Odbor štátneho overovania kvality zúčastnili Ing. Anton KAPUSTA - riaditeľ OdŠOK, Ing. Pavol LABÁK – vedúci oddelenia dozoru nad kvalitou, Ing. Martina ZEMANOVIČOVÁ.

Fotografia

 

Aktualizované:16. 10. 2018 09:50