Hlavná navigácia:

Mapa stránok Home Úrad pre obrannú štandardizáciu, kodifikáciu a štátne overovanie kvality

Obsahová časť stránky:

VITAJTE NA STRÁNKACH ÚOŠKŠOK

ÚRAD PRE OBRANNÚ ŠTANDARDIZÁCIU, KODIFIKÁCIU A ŠTÁTNE OVEROVANIE KVALITY

znak úoškšok

Úrad bol zriadený dňom 1.5.2004 na základe § 3, odsek 1 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č.11/2004 Z. z. o obrannej štandardizácii, kodifikácii a štátnom overovaní kvality výrobkov a služieb na účely obrany v znení neskorších zákonov (ďalej len "zákon") a podľa čl. 1 RMO V-8 z 22.3.2004 o opatreniach súvisiacich so zriadením Úradu pre obrannú štandardizáciu, kodifikáciu a štátne overovanie kvality so sídlom v Trenčíne.

Úrad je orgánom štátnej správy s celoslovenskou pôsobnosťou v oblasti obrannej štandardizácie, kodifikácie a štátneho overovania kvality. Úrad je rozpočtová organizácia, ktorá je svojimi príjmami a výdavkami zapojená na štátny rozpočet prostredníctvom rozpočtovej kapitoly Ministerstva obrany SR.

Úrad je právnická osoba, v právnych vzťahoch vystupuje vo svojom mene.

Úrad pri spolupráci so zahraničnými subjektmi používa nasledovný názov:
Defence Standardization, Codification and Government Quality Assurance Authority

Štatutárnym orgánom úradu je riaditeľ úradu, ktorého vymenúva a odvoláva minister obrany Slovenskej republiky. Presun niektorých kompetencií a zodpovedností riaditeľa na iné osoby je daný organizačným poriadkom úradu.

Sídlom úradu je Trenčín.

Trenčín Aktualizované:15. 04. 2021 13:34