Hlavná navigácia:

Mapa stránok Home Úrad pre obrannú štandardizáciu, kodifikáciu a štátne overovanie kvality

Obsahová časť stránky:

ZÁKLADNÉ DEFINÍCIE A POJMY

KODIFIKÁCIA - znamená celý súbor služieb na zaistenie identifikácie, klasifikácie a pridelenia skladového čísla jednotlivým položkám zásob štátov NATO s cieľom zaviesť jednotný jazyk pre zásoby, ktorý spočíva v koncepcii – jedna položka – jedno číslo. Kodifikácia NATO obsahuje údržbu súčasných registrov so záznamami a vytváranie aktualizovaných informácií všetkým štátom, ktoré sú registrované ako užívatelia príslušných položiek.

KODIFIKAČNÝ SYSTÉM - znamená základný systém na zavedenie jednotného jazyka pre zásoby na identifikáciu, klasifikáciu, číslovanie, zaznamenanie výrobcov, dodávateľov a na údržbu databáz so záznamami jednotlivých položiek zásob s cieľom zaistiť nástroj na riadenie logistiky.

NCS (NATO Codification System) - kodifikačný systém NATO – je systém, ktorý je textovo do podrobností vysvetlený v základnej príručke o kodifikácií AcodP-1 a na používanie vymedzený normalizačnými dohodami STANAG.

Kodifikačné údaje - všetky údaje, ktoré sa vzťahujú k dodávateľským položkám, t.j. parametre (charakteristika) položiek, výrobcov a ich údajov a údaje týkajúce sa užívateľov. Všetky tieto údaje sú uložené v národnej databáze každého členského štátu (napr. v Súhrnnom zozname položiek = Total Item Record (TIR).

Návrh kodifikačných údajov o produkte - sú spracované podkladové údaje o výrobku na účely obrany od výrobcu/dodávateľa výrobku, v elektronickej forme a v špeciálnom elektronickom formáte, ktorý je kompatibilný s MCCatalogue - kodifikačným informačným systémom Odboru kodifikácie ÚOŠKŠOK v Trenčíne. V SR môže NKÚoV spracovať len subjekt, ktorý splní náležitosti zákona č. 11/2004 Z.z. § 11 - Agentúra pre kodifikáciu.

RN (Reference Number) - referenčné číslo – je každé číslo používané na označenie výrobnej položky alebo na identifikáciu dodávateľskej položky buď samostatne, alebo v spojení s inými referenčnými číslami. Referenčnými číslami môžu byť napr. čísla dielcov výrobcu, výkresov výrobcu, modelov alebo typové čísla výrobcu, riadiacich zdrojov výrobcu, riadenia technických podmienok, obchodný názov výrobcu, ak výrobca označí položku iba obchodným názvom, skladové čísla NATO, technických podmienok a noriem alebo príslušné označenia.

NCAGE (NCAGE - NATO Commercial and Governmental Entity Code) - kód NATO pre výrobcov a organizácie.

NSN (NATO /National/ Stock Number) - (národné) skladové číslo NATO.

NCB (National Codification Bureau) - Národný kodifikačný úrad – je ústredný orgán každého štátu, ktorý je zodpovedný za zavedenie a údržbu kodifikačného systému NATO. Tvorí povinný článok medzi ozbrojenými silami jednotlivých štátov, štátmi NATO a Agentúrou NATO na technické zabezpečenie a zásobovanie na výmenu kodifikačných údajov (NAMSA). NCB zastupuje svoj štát v Spoločnom výbore pre kodifikáciu AC/135 a je zodpovedný za aplikáciu národných a medzinárodných kodifikačných postupov.

AC/135 MG - skupina “Národných riaditeľov pre kodifikáciu“, ktorá je podriadená výboru národných riaditeľov pre vyzbrojovanie – CNAD. AC/135 MG je zložená z riaditeľov kodifikačných úradov štátov NATO. Táto skupina je zodpovedná za rozvoj, realizáciu a údržbu kodifikačného systému NATO pri technickom a logistickom zabezpečovaní spojeneckých ozbrojených síl. Má 3 podskupiny PANEL A, NMBS a TriCOD.

NSPA – (NATO SUPPORT AGENCY) - je základným orgánom v rám­ci NATO, ktorý sa zaoberá logistickým zabezpečením od zbraňových systémov po jednotlivé do­dávateľské položky. NSPA vyvinula, zaviedla a udržuje systém elektronických poštových schrá­nok na medzinárodnú výmenu dát - NMBS a udržiava a spracováva komplexnú databázu kodifikovaných výrobkov a výrobcov NATO.

NSC (NATO Supply Classification) - klasifikácia zásob NATO – je systém zlučovania dodávateľských položiek do skupín a tried, predovšetkým pre potreby hospodárneho zásobovania a skladovania.

INC (Item Name Code) - kód názvu položky – na uľahčenie výmeny údajov systémom ADP sa každému názvu v kodifikačnom systéme NATO pridelí 5-miestny kód názvu položky (INC). Každý schválený názov položky má individuálny kód. Každému neschválenému názvu položky sa pridelí kód 77777.

Výrobná položka - obsahuje časti alebo objekty, ktoré sú zoskupené pod rovnakým referenčným číslom výrobcu a majú spoločnú výkresovú dokumentáciu, technické podmienky a preberacie skúšky.

Položka zásobovania - v kodifikačnom systéme NATO termín dodávateľská položka označuje objekt alebo skupinu objektov, ktoré definovala oprávnená logistická služba na plnenie určených požiadaviek. Presné vymedzenie dodávateľskej položky závisí od logistických úvah, na základe ktorých používateľ určí charakteristiky a rozsah koncepcie v čo najširšom chápaní, ktoré je kompatibilné s jeho základnými potrebami.

Aktualizované:10. 12. 2012 06:21