Hlavná navigácia:

Mapa stránok Home Úrad pre obrannú štandardizáciu, kodifikáciu a štátne overovanie kvality

Obsahová časť stránky:

PREDHOVOR

kliknite pre zväčšenie 

Štátne overovanie kvality je procesom poskytovania dôvery odberateľovi, že zmluvné požiadavky na kvalitu dodávok výrobkov a služieb na účely obrany boli splnené. Vykonanie štátneho overovania kvality nezbavuje výrobcu alebo poskytovateľa služby zodpovednosti za výrobok ani za škody spôsobené takýmto výrobkom v súlade s príslušnými všeobecne záväznými právnymi predpismi Slovenskej republiky.

Odbor pre štátne overovanie kvality plní úlohy na základe zákona č.11/2004 Z. z. o obrannej štandardizácii, kodifikácii a štátnom overovaní kvality výrobkov a služieb na účely obrany v znení neskorších predpisov a na základe schválenia pristúpenia Slovenskej republiky k štandardizačnej dohode aliancie STANAG 4107, o vzájomnom štátnom overovaní kvality dodávok a o používaní spojeneckých publikácií NATO AQAP na oblasť štátneho overovania kvality.

Našou víziou je stať sa nezastupiteľným partnerom pri akvizičných procesoch so zohľadnením procesu životného cyklu výrobkov a procesu manažérstva rizík výrobkov a služieb na účely obrany.

Na tomto základe v oblasti štátneho overovania kvality zabezpečujeme a vykonávame nasledovné činnosti:

  • Plní úlohy koncepčného, metodického a koordinačného orgánu.
  • Vykonáva dozor nad kvalitou a audity kvality na území Slovenskej republiky.
  • Vydáva osvedčenie o kvalite a úplnosti produktu a osvedčenia o zhode.
  • Pripravujeme návrhy na uzatváranie dvojstranných dohôd o vzájomnom uznávaní štátneho overovania kvality s príslušnými orgánmi podľa § 3 ods. 3 písm. b).
  • Uzatvárame dohody o vykonaní štátneho overovania kvality.
  • Na základe dvojstranných dohôd o vzájomnom uznávaní štátneho overovania kvality koordinujeme plnenie úloh štátneho overovania kvality v spolupráci s príslušnými orgánmi podľa § 3 ods. 3 písm. b).
  • Vedieme evidenciu o štátnom overovaní kvality a evidenciu o uzatvorených dohodách.
  • Úrad žiada príslušný orgán členského štátu aliancie alebo iného štátu o štátne overenie kvality vtedy, ak sa produkt vyrába alebo poskytuje na jeho území.

 

Aktualizované:12. 02. 2015 11:22