Hlavná navigácia:

Mapa stránok Home Úrad pre obrannú štandardizáciu, kodifikáciu a štátne overovanie kvality

Obsahová časť stránky:

ZÁKLADNÉ POJMY

ŠTÁTNE OVEROVANIE KVALITY (ďalej len ŠOK) - je proces, v ktorom Úrad pre obrannú štandardizáciu, kodifikáciu a štátne overovanie kvality (ďalej len „úrad“) zisťuje plnenie zmluvných požiadaviek na kvalitu produktov, koordinuje a usmerňuje plnenie úloh v oblasti štátneho overovania kvality v súlade so zákonom č. 11/2004 Z. z. o obrannej štandardizácii, kodifikácii a štátnom overovaní kvality výrobkov a služieb (ďalej len „produkt“) na účely obrany v znení neskorších predpisov.

ZÁSTUPCA PRE ŠTÁTNE OVEROVANIE KVALITY - je štátny zamestnanec poverený úradom alebo právnická osoba, autorizovaná úradom na vykonávanie dozoru nad kvalitou.

ŽIADOSŤ NA VYKONANIE ŠOK - je dokument ktorý predkladá odberateľ, ktorý plní úlohy na úseku obrany ako orgán štátnej správy, orgán územnej samosprávy alebo príslušný orgán podľa § 3 ods. 3 písm. b) zákona č. 11/2004 Z. z. o obrannej štandardizácii, kodifikácii a štátnom overovaní kvality výrobkov a služieb na účely obrany v znení neskorších predpisov, najneskôr do desiatich pracovných dní odo dňa nadobudnutia účinnosti zmluvy výrobcu produktu s odberateľom alebo zmluvy dodávateľa produktu s odberateľom.

ROZHODNUTIE O ŽIADOSTI NA VYKONANIE ŠOK - je právny dokument vydaný úradom o vykonaní štátneho overovania kvality, respektíve zamietnutí žiadosti na štátne overovanie kvality.

POSÚDENIE RIZÍK - je proces identifikácie a klasifikácie rizík dodávky produktu za účelom stanoviť postup a metódy štátneho overovania kvality s cieľom eliminovať a minimalizovať vplyv identifikovaných rizík na kvalitu dodávky produktu.

PLÁN ŠOK - je dokument úradu, ktorý stanovuje rozsah, postup a podmienky na vykonanie štátneho overovania kvality.

DOZOR NAD KVALITOU - je posudzovanie zhody kvality produktu so zmluvnými požiadavkami.

OSVEDČENIE O KVALITE A ÚPLNOSTI PRODUKTU - je dokument, ktorý vydá úrad po ukončení procesu ŠOK, ak výrobca alebo dodávateľ produktu preukázal zhodu produktu so zmluvnými požiadavkami.

AUDIT KVALITY - je nezávislý, systematický a zdokumentovaný proces posudzovania zhody systému zabezpečovania kvality výrobcu produktu alebo dodávateľa produktu so zmluvnými požiadavkami alebo časti tohto systému so zmluvnými požiadavkami.

OSVEDČENIE O ZHODE - je dokument, ktorý vydá úrad ak systém zabezpečovania kvality výrobcu produktu alebo dodávateľa produktu je v zhode so zmluvnými požiadavkami.

ŠTANDARDIZAČNÁ DOHODA - je štandardizačný dokument aliancie, ktorým sa niektoré alebo všetky členské štáty aliancie dohodli úplne alebo čiastočne implementovať v ňom uvedený jeden alebo niekoľko spojeneckých štandardov na dosiahnutie interoperability.

CoC (certificate of conformity) - je vyhlásenie výrobcu o zhode produktu so zmluvnými požiadavkami vydávané v rámci členských štátov aliancie NATO. Obsahuje vyhlásenie výrobcu alebo dodávateľa produktu o zhode produktu so zmluvnými požiadavkami a vyhlásenie príslušného úradu v krajine výrobcu o vykonaní štátneho overovania kvality podľa štandardizačnej dohody aliancie NATO STANAG 4107.

Aktualizované:12. 01. 2012 10:59