Hlavná navigácia:

Mapa stránok Home Úrad pre obrannú štandardizáciu, kodifikáciu a štátne overovanie kvality

Obsahová časť stránky:

INFORMÁCIE O ÚRADE

Pôsobnosť úradu

 1. Úrad je orgánom štátnej správy Slovenskej republiky správy s celoslovenskou pôsobnosťou v oblasti obrannej štandardizácie, kodifikácie a štátneho overovania kvality v rozsahu ustanovenom zákonom.
 2. Úrad v oblasti obrannej štandardizácie
  a) plní úlohy koncepčného, metodického a koordinačného orgánu
  b) koordinuje spoluprácu s príslušnými orgánmi aliancie, príslušnými orgánmi členských štátov aliancie a príslušnými orgánmi iných štátov
  c) pripravuje stratégiu a politiku v oblasti obrannej štandardizácie
  d) vedie informačný systém o slovenských obranných štandardoch a štandardizačných dokumentoch aliancie (§ 10) a poskytuje z neho údaje
  e) schvaľuje slovenské obranné štandardy a zabezpečuje ich spracúvanie, vydávanie, poskytovanie a prehodnocovanie
  f) zabezpečuje prijatie štandardizačných dokumentov aliancie Slovenskou republikou a ich implementáciu.
 3. Úrad oznamuje príslušným štandardizačným orgánom aliancie prijatie štandardizačného dokumentu aliancie Slovenskou republikou a jeho implementáciu.
 4. Úrad v oblasti kodifikácie
  a) plní úlohy koncepčného, metodického a koordinačného orgánu
  b) vydáva osvedčenie o spôsobilosti (§11 zákona)
  c) spracúva kodifikačné údaje o výrobku
  d) vedie centrálnu evidenciu národných a medzinárodných údajov o kodifikovaných výrobkoch
  e) overuje správnosť návrhu kodifikačných údajov o výrobku
  f) vykonáva medzinárodnú výmenu kodifikačných údajov
  g) poskytuje používateľovi výrobku (ďalej len „používateľ“) na jeho žiadosť prehľad o výrobkoch zaradených do kodifikačného systému Slovenskej republiky, o používateľoch, dodávateľoch výrobkov, výrobcoch výrobkov a o agentúrach pre kodifikáciu
  h) spolupracuje s vlastníkmi dokumentácie o výrobku a fyzickými osobami a právnickými osobami podieľajúcimi sa na výskume a vývoji výrobkov
  i) poskytuje odborné poradenstvo používateľom
  j) koordinuje spoluprácu s príslušnými orgánmi aliancie, príslušnými orgánmi členských štátov aliancie a príslušnými orgánmi iných štátov.
 5. Úrad v oblasti štátneho overovania kvality
  a) vypracúva koncepciu štátneho overovania kvality a národný program kvality v pôsobnosti ministerstva
  b) vykonáva audity kvality a dozor nad kvalitou na území Slovenskej republiky
  c) vydáva osvedčenie o kvalite a úplnosti produktu a certifikát o zhode
  d) pripravuje návrhy na uzatváranie dvojstranných dohôd o vzájomnom uznávaní štátneho overovania kvality s príslušnými orgánmi aliancie, príslušnými orgánmi členských štátov aliancie a príslušnými orgánmi iných štátov
  e) uzatvára dohody o vykonaní štátneho overovania kvality
  f) na základe dvojstranných dohôd o vzájomnom uznávaní štátneho overovania kvality koordinuje plnenie úloh štátneho overovania kvality v spolupráci s príslušnými orgánmi aliancie, príslušnými orgánmi členských štátov aliancie a príslušnými orgánmi iných štátov
  g) vedie evidenciu o štátnom overovaní kvality a evidenciu o uzatvorených dohodách.
 6. Úrad môže na základe žiadosti odberateľa produktu požiadať príslušný orgán členského štátu aliancie alebo iného štátu o štátne overenie kvality vtedy, ak sa produkt vyrába alebo poskytuje na jeho území.
 7. Úrad na základe žiadosti príslušného orgánu aliancie, príslušného orgánu členských štátov aliancie a príslušného orgánu iných štátov zabezpečuje štátne overenie kvality produktov vyrábaných na území Slovenskej republiky.

Vzťah úradu k ústredným orgánom štátnej správy a iným orgánom a organizáciám

 1. Vzťahy úradu k ministerstvám, k ostatným ústredným orgánom štátnej správy a iným orgánom a organizáciám pri plnení úloh úradu vymedzuje zákon, všeobecne záväzné právne predpisy, spojenecké publikácie aliancie a dvojstranné medzištátne dohody o spolupráci v oblasti pôsobnosti úradu.
 2. Úrad v oblastiach svojej pôsobnosti spolupracuje najmä:
  a) s ministerstvami a ostatnými ústrednými orgánmi štátnej správy
  b) s príslušnými orgánmi aliancie, príslušnými orgánmi členských štátov aliancie a príslušnými orgánmi iných štátov
  c) s akreditujúcou právnickou osobou určenou Ministerstvom hospodárstva Slovenskej republiky na akreditačnú činnosť podľa osobitného predpisu (§ 22 ods. 3 zákona č. 264/1999 Z. z. o technických požiadavkách na výrobky a o posudzovaní zhody a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 436/2001 Z. z.)
  d) so štátnymi orgánmi, právnickými osobami a fyzickými osobami, ktoré sú podnikateľmi
  e) s Úradom pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky pri plnení úloh Národného programu kvality a v oblasti posudzovania zhody
  f) Slovenskou národnou akreditačnou službou pri akreditácii
  1. kontrolných a skúšobných laboratórií dodávateľov produktov podľa medzinárodných noriem ISO/IEC, EN, AQAP
  2. certifikačných orgánov certifikujúcich systémy kvality dodávateľov podľa spojeneckých publikácií NATO AQAP
  g) Slovenským ústavom technickej normalizácie pri vydávaní spojeneckých publikácií formou STN.

Organizačná štruktúra úradu

 Organizačná štruktúra od 1.2.2009

Aktualizované: 2. 02. 2009 09:40