Hlavná navigácia:

Mapa stránok Home Úrad pre obrannú štandardizáciu, kodifikáciu a štátne overovanie kvality

Obsahová časť stránky:

Zasadnutie pracovnej skupiny AC-327/WG2 pre kvalitu, Lisabon, Portugalsko

V dňoch 09. až 13. mája 2016 sa konalo v Portugalsku plánované pracovné rokovanie skupiny AC/327/WG2 pre kvalitu. Zasadnutia pracovnej skupiny sa za Úrad pre obrannú štandardizáciu, kodifikáciu a štátne overovanie kvality Trenčín, zúčastnili Ing. Anton KAPUSTA – riaditeľ odboru štátneho overovania kvality a Ing. Pavol LABÁK – vedúci oddelenia dozoru nad kvalitou.

Predmetom pracovného rokovania bolo najmä:

  1. Revízia spojeneckej publikácie AQAP 2310. V mesiaci január 2016 bol hlavnou skupinou schválený dokument AS 2016/007 na revíziu spojeneckej publikácie AQAP 2310. Vydanie finálneho návrhu po ukončení revízie sa predpokladá v mesiaci marec 2017.
  2. Tichá procedúra k revízii STANAG 4107 a k spojeneckej publikácii AQAP 2110:2016. K termínu rokovania skupiny tichá procedúra k revízii STANAG 4107 a spojeneckej publikácii AQAP 2110:2016 nebola prerušená. Termín ukončenia tichej procedúry bol 17. mája 2016.
  3. Stav revízie a prístup krajín k revízii publikácie AQAP 2131. Vzhľadom k rozsahu predložených pripomienok Slovenská republika otvorila otázku štruktúry publikácie so zvážením očakávaného použitia. Na základe následnej diskusie je možné konštatovať, že štáty očakávajú uplatnenie publikácie v rozsahu kontrol a skúšok v procese výstupnej kontroly produktov.
  4. Návrh novej štruktúry spojeneckých publikácií AQAP po vykonaní revízie. Po vykonaní revízie a ukončení prechodného obdobia na implementáciu spojeneckej publikácie AQAP 2110:2016 zostanú v oblasti zmluvných vzťahov platné spojenecké publikácie AQAP 2110, 2310 a 2131.
  5. Prerokovanie požiadavky CNAD o podporu skupiny AC/327/WG2 v oblasti obrannej technickej spolupráce s Ukrajinou. Zástupcovia Slovenskej republiky ponúkli možnosť vykonania jednodňovej konzultácie pre príslušných zástupcov ukrajinskej strany k procesom štátneho overovania kvality na ÚOŠKŠOK Trenčín.
  6. Informácia o zabezpečení rokovania skupiny AC/327/WG2 na Slovensku. Zástupcovia úradu predložili na rokovaní informáciu o mieste rokovania, termíne a organizačnom zabezpečení. Slovenská republika deklarovala pripravenosť komplexne zabezpečiť rokovanie.
Fotografia

Účastníci pracovného rokovania skupiny AC/327/WG2 pre kvalitu, Lisabon, Portugalsko

Aktualizované:19. 05. 2016 09:10