Hlavná navigácia:

Mapa stránok Home Úrad pre obrannú štandardizáciu, kodifikáciu a štátne overovanie kvality

Obsahová časť stránky:

Medzinárodná konferencia DCMA, Garmisch-Partenkirchen, Nemecko

V dňoch 19. až 22. júna 2017 sa v Garmisch-Partenkirchene v Spolkovej republike Nemecko konala medzinárodná konferencia obstarávacej agentúry Spojených štátov amerických (DCMA). Medzinárodnej konferencie sa za úrad zúčastnili Ing. Emil KOŠÚT - riaditeľ úradu, Ing. Anton KAPUSTA – riaditeľ odboru štátneho overovania kvality a Ing. Pavol LABÁK – vedúci oddelenia dozoru nad kvalitou. Predmetom medzinárodnej konferencie bolo najmä:

  • problematika štátneho overovania kvality produktov na účely obrany v medzinárodnom prostredí, pri riadení projektov a zabezpečovaní subdodávok v krajinách NATO,
  • výmena skúseností krajín a vzájomné informovanie sa o národnej legislatíve, procesoch, postupoch manažovania rizík a o preferovaných postupoch uplatňovaných krajinami v oblasti vykonávania štátneho overovania kvality.

Zástupcovia úradu na konferencii predniesli prezentáciu na tému „Certifikácia dodávateľov produktov na účely obrany podľa požiadaviek spojeneckých publikácií NATO AQAP“. Odprezentované bolo vykonávanie procesných auditov kvality ako súčasť procesu štátneho overovania kvality a certifikácia systémov manažérstva kvality dodávateľov  výrobkov a služieb na účely obrany podľa Slovenských obranných štandardov rady AQAP v súlade so zákonom č. 11/2004 Z. z. o obrannej štandardizácii, kodifikácii a štátnom overovaní kvality výrobkov a služieb na účely obrany. Uvedená problematika sa stretla so záujmom krajín a bola predmetom následnej diskusie. 

Fotografia

Fotografia

Aktualizované:17. 07. 2017 10:53