Hlavná navigácia:

Mapa stránok Home Úrad pre obrannú štandardizáciu, kodifikáciu a štátne overovanie kvality

Obsahová časť stránky:

POLITIKA A POSTUP
Úradu pre obrannú štandardizáciu, kodifikáciu a štátne overovanie kvality (ďalej len „úrad“) počas prechodného obdobia zavádzania normy SOŠ AQAP 2110:2016.


  1. Úrad v súlade s § 17 zákona č. 11/2004 Z. z. o obrannej štandardizácii, kodifikácii a štátnom overovaní kvality výrobkov a služieb na účely obrany v znení neskorších predpisov vykonáva audity systému manažérstva kvality výrobcov/dodávateľov výrobkov alebo služieb na účely obrany. Audity vykonáva na overenie zhody systému manažérstva kvality výrobcov/dodávateľov výrobkov alebo služieb na účely obrany s požiadavkami Slovenských obranných štandardov SOŠ AQAP. Uvedené štandardy zabezpečujú implementáciou spojeneckých štandardov aliancie NATO AQAP na území Slovenskej republiky. 
  2. Pracovná skupina aliancie NATO AC/327 postúpila, v mesiaci február 2016, Organizácii NATO pre štandardizáciu spojenecký štandard AQAP 2110:2016 na tichú procedúru a následné vydanie.
  3. Vydanie štandardu AQAP 2110:2016 a jeho následnú implementácia v podmienkach Slovenskej republiky štandardom SOŠ AQAP-2110:2016 úrad predpokladá v termíne do 31.12. 2016.
  4. Úrad stanovuje organizáciám certifikovaným podľa SOŠ AQAP-2110:2010, SOŠ AQAP-2120:2010 a SOŠ AQAP-2130:2010 prechodné obdobie na implementáciu štandardu SOŠ AQAP-2110:2016 do 21. 9. 2018. Počas prechodného obdobia budú naďalej platné štandardy SOŠ AQAP 2110, 2120 a 2130 z roku 2010 ako i nový SOŠ AQAP 2110:2016. Štandardy SOŠ AQAP 2110, 2120 a 2130 z roku 2010 budú po ukončení prechodného obdobia zrušené.
  5. Organizácie certifikované úradom podľa štandardov SOŠ AQAP-2110:2010, SOŠ AQAP-2120:2010 a SOŠ AQAP-2130:2010 písomne oznámia úradu implementáciu požiadaviek štandardu SOŠ AQAP-2110:2016 v termíne do 15.09.2017. Prípadnú zmenu stanoveného termínu implementácie požiadaviek štandardu SOŠ AQAP-2110:2016 schvaľuje úrad. Konečný termín však nesmie prekročiť dátum 31.12.2017. 
  6. Výrobcovia/dodávatelia výrobkov alebo služieb na účely obrany môžu požiadať o certifikáciu alebo opakovanú certifikáciu podľa v súčasnosti platných štandardov SOŠ AQAP-2110:2010, SOŠ AQAP-2120:2010 a SOŠ AQAP-2130:2010 do 15.9.2017. V prípade splnenia kritérií auditu úrad vydá osvedčenie o zhode s dobou platnosti do 21.9.2018.
  7. Po termíne 15.9.2017 budú akceptované len žiadosti o certifikáciu alebo opakovanú certifikáciu podľa nového štandardu SOŠ AQAP 2110:2016. V prípade splnenia kritérií auditu úrad vydá osvedčenie o zhode s dobou platnosti na 3 roky.  
  8. Úrad v prechodnom období počas dozorných auditov subjektov certifikovaných podľa štandardov SOŠ AQAP-2110:2010, SOŠ AQAP-2120:2010 a SOŠ AQAP-2130:2010 súčasne preverí implementáciu požiadaviek štandardu SOŠ AQAP-2110:2016. 
  9. Všetky audity kvality certifikovaných organizácií, ktoré požiadajú o certifikáciu podľa požiadaviek nového štandardu SOŠ AQAP-2110:2016 úrad vykoná najneskôr do 01.09.2018, 
  10. Úrad vykoná školenie certifikovaných organizácii a výrobcov/dodávateľov výrobkov alebo služieb na účely obrany k požiadavkám nového štandardu aliancie NATO AQAP 2110:2016 do 30. októbra 2016. 

Ing. Anton KAPUSTA

riaditeľ OdŠOK

Aktualizované:16. 03. 2017 10:40