Hlavná navigácia:

Mapa stránok Home Úrad pre obrannú štandardizáciu, kodifikáciu a štátne overovanie kvality

Obsahová časť stránky:

Akým spôsobom môže dotknutá osoba uplatniť svoje právo

 

 

Dotknutá osoba môže realizovať svoje práva podaním žiadosti:

 -   e-mail na adresu: zodpovedna.osoba1@mil.sk,

 -   zásielkou doručenou na adresu: Zodpovedná osoba, M. Rázusa 7, 911 01 TRENČÍN

 -   osobne na adrese: M. Rázusa 7, TRENČÍN, tel. kontakt 0960 338 904, 0903 824 080 v čase od 8:00  do 14:00 počas pracovného týždňa.

 • Prevádzkovateľ poskytne pri uplatňovaní práv dotknutej osobe súčinnosť.

 • Prevádzkovateľ môže požiadať o poskytnutie dodatočných informácií potrebných na potvrdenie totožnosti dotknutej osoby, ak má oprávnené pochybnosti o totožnosti fyzickej osoby.
 • Informácie sa poskytujú bezodplatne.
 • Ak je žiadosť dotknutej osoby zjavne neopodstatnená alebo neprimeraná najmä pre jej opakujúcu sa povahu, prevádzkovateľ môže odmietnuť konať.
 • požadovať primeraný poplatok zohľadňujúci administratívne náklady na poskytnutie informácií alebo primeraný poplatok zohľadňujúci administratívne náklady na oznámenie alebo primeraný poplatok zohľadňujúci administratívne náklady na uskutočnenie požadovaného opatrenia.
 • Prevádzkovateľ poskytne dotknutej osobe informácie o opatreniach, ktoré sa prijali na základe jej žiadosti podľa článkov 15 až 22 Nariadenia a § 21 až 28 Zákona do jedného mesiaca od doručenia žiadosti.
 • Uvedenú lehotu môže prevádzkovateľ v odôvodnených prípadoch s ohľadom na komplexnosť a počet žiadostí predĺžiť o ďalšie dva mesiace, a to aj opakovane.
 • O každom takom predĺžení dotknutú osobu do jedného mesiaca informuje aj s dôvodmi predĺženia lehoty.
 • Ak dotknutá osoba podala žiadosť v elektronickej podobe, prevádzkovateľ poskytne informácie v elektronickej podobe, ak dotknutá osoba nepožiadala o poskytnutie informácie iným spôsobom.
 • Ak prevádzkovateľ neprijme opatrenia na základe žiadosti dotknutej osoby, do jedného mesiaca od doručenia žiadosti o tom informuje dotknutú osobu, kde uvedie informácie o dôvodoch nekonania a o možnosti podať návrh dozornému orgánu na začatie konania.
 • Prevádzkovateľ oznámi každému príjemcovi, ktorému boli osobné údaje poskytnuté každú opravu, vymazanie, alebo obmedzenie spracúvania uskutočnené podľa článku 16,17 a 18 nariadenia, alebo § 22, 23 a 24 Zákona, pokiaľ sa to neukáže ako nemožné, alebo si to nevyžaduje neprimerané úsilie. Prevádzkovateľ o týchto príjemcoch informuje dotknutú osobu, ak to dotknutá osoba požaduje.

Aktualizované: 1. 06. 2018 07:51