Hlavná navigácia:

Mapa stránok Home Úrad pre obrannú štandardizáciu, kodifikáciu a štátne overovanie kvality

Obsahová časť stránky:

Kodifikačný systém NATO (NCS) je oficiálny systém, používaný k jednotnému pomenovaniu, popisu, klasifikácii a priradeniu Skladového čísla NATO (NSN) položkám/súčastiam (súčiastkam)/výrobkom/produktom techniky vojenských systémov zásobovania. Tieto skladové čísla a opisy položiek sa uverejňujú v katalógoch zásob a zoznamoch náhradných komponentov a používajú sa ako kľúčové identifikátory v rámci logistických informačných systémov. NCS je spoločný jazyk zásobovania, ktorý je určený pre viacjazyčné prostredie. Uľahčuje interoperabilitu, obmedzuje duplicitu (v rámci jednej krajiny, aj medzi jednotlivými krajinami), umožňuje zameniteľnosť, podporuje štandardizáciu a maximalizuje hospodárne logistické zabezpečenie. 

Avšak hlavným cieľom kodifikačného systému NATO je zabezpečiť, aby nasadené jednotky NATO dostali počas operácie správne položky a mohli úspešne splniť svoju misiu.

NCS je určený na dosiahnutie maximálnej efektivity v národnej a medzinárodnej logistike, aby sa uľahčila práca s dátami v oblasti identifikácie vojenského materiálu a identifikovali sa položky s identickými charakteristikami. To umožňuje znižovať zásoby (zariadení, skupín, súčiastok a náhradných dielov) a udržiavať požadované množstvo zásob pod kontrolou.

Pre proces metódy realizácie jednotného systému získavania údajov na použitie v ozbrojených silách členských krajín NATO a v agentúrach NATO je v sústave predpisov, dohovorov a dohôd pre kodifikačný systém NATO platná štandardizačná dohoda NATO - STANAG 4177 "Jednotný systém získavania údajov", ktorá popisuje doložku/článok zmluvy/kontraktu týkajúcich sa poskytnutia technických údajov od dodávateľa pre identifikáciu položiek zásobovania v kodifikačnom systéme NATO.

V kodifikačnom systéme Slovenskej republiky sú požiadavky STANAG 4177 "Jednotný systém získavania údajov" zapracované do znení Zákona č. 11/2004 Z.z. a a Vyhlášky MO SR č. 476/2011 Z.z. v znení neskorších predpisov. Tieto všeobecne záväzné právne predpisy definujú povinnosti pri kodifikácii produktov a spôsob vykonania "Jednotného systému získavania údajov" pre úrad, používateľa z rezortu MO SR alebo zo štátnej správy a pre dodávateľa produktov. Všetky tieto náležitosti zastrešuje kodifikačná doložka/článok "KODIFIKÁCIA", ktorý sa uplatňuje v akvizičných dokumentoch pre účely obrany.

..............................................................................................................................................................................................................

SKRÁTENE :

KODIFIKAČNÝ SYSTÉM  JE  -

- LOGISTICKÝ SYSTÉM ZABEZPEČUJÚCI IDENTIFIKÁCIU, POPÍSANIE, ZATRIEDENIE 

A "SKLADOVÉ ZAČÍSLOVANIE POLOŽIEK ZÁSOBOVANIA JEDINEČNÝMI IDENTIFIKAČNÝMI KÓDMI NSN"    

PODĽA ZÁSAD KODIFIKAČNÉHO SYSTÉMU NATO. 


KODIFIKAČNÝ SYSTÉM V SVK RIADI ÚOŠKŠOK ODBOROM KODIFIKÁCIE.

..............................................................................................................................................................................................................ZNENIE ČLÁNKU - pre uplatnenie kodifikácie v zmluvách s dodávateľmi


(Aktualizované znenie článku od 2. septembra 2021 podľa podmienok, požiadaviek kodifikačného systému SR a NATO a náležitostí novely zákona č. 11/2004 Z.z. v znení neskorších predpisov)

Novelou zákona č. 11/2004 Z.z. k 1. septembru 2019 sa zjednodušila úprava práv a povinností používateľa produktu v nadväznosti na skúsenosti z reálneho uplatňovania zákona. Keďže prakticky v každom obchodnom prípade by používateľ produktu mal uplatňovať kodifikačnú doložku na produkt  ako požiadavky na kodifikáciu produktu, bez rozdielu na to, či produkt bol alebo nebol zaradený do kodifikačného systému Slovenskej republiky, bola novela zákona upravená tak, aby bola využiteľná v širokom spektre obstarávania produktov pre účely obrany. 

Požiadavka na kodifikáciu produktov sa uplatňuje pri tovaroch a službách v súlade s logistickým členením materiálu podľa požiadaviek Metodického pokynu pre katalogizáciu hnuteľného majetku MO SR (ÚCL-57-1/2014-OdRaPIISL, zo 25.3 2014), čl.2 a prílohy č.5.

Používateľ produktu je povinný uplatňovať kodifikačnú doložku na produkt, vrátane jeho náhradných dielov a príslušenstva, či už uzatvára kúpnu zmluvu (rámcovú dohodu) verejnou súťažou, obstarávaním prostredníctvom elektronického kontraktačného systému alebo prostredníctvom Agentúry NATO pre podporu a obstarávanie (NSPA) a pod. 

Za uplatnenie požiadavky na kodifikáciu (vloženie článku zmluvných podmienok na kodifikáciu do zmluvného dokumentu) pri obstarávaní tovarov a služieb s nízkou hodnotou je zodpovedná zložka podľa Metodického pokynu pre postup pri obstarávaní tovarov, služieb, stavebných prác s nízkou hodnotou bez využitia elektronického trhoviska (ÚpIA-107-10/2019 z 2.mája 2019), časť 1, čl. V, ods. 14,15 a príloha č.5.

Získané kodifikačné údaje neslúžia len pre potreby kodifikačného informačného systému, ale využívajú sa aj v rámci Integrovaného informačného systému Ministerstva obrany Slovenskej republiky najmä pre potreby používateľov produktov a pre akvizičné a logistické procesy. 

Ucelený systém kodifikácie produktov pre účely obrany SR, slúži ako systémový nástroj pre jednoznačnú identifikáciu produktu s jeho opisnými údajmi a zdrojom jeho dodávania pre prideľovanie SVK NSN slovenským výrobkom/produktom/službám a prideľovanie SVK NCAGE slovenským výrobcom/dodávateľom alebo SVK subjektom, ktorí majú záujem spolupracovať s vládou USA, najmä pre využívanie grantového systému USA... v pravidelne aktualizovanej databáze NATO NMCRL v prospech všetkých krajín NATO a TIER 2.

UCELENÝ SYSTÉM KODIFIKÁCIE PRODUKTOV PRE ÚČELY OBRANY SR SLÚŽI ALE NAJMA PRE KOMPATIBILITU LOGISTICKÝCH ČINNOSTÍ SLOVENSKEJ REPUBLIKY S LOGISTICKÝM SYSTÉMOM NATO V ZÁSOBOVANÍ.

Tento zásadný systémový nástroj je výsledkom záväzku a povinností Slovenskej republiky ako člena severoatlantickej aliancie o kompatibilite, interoberabilite a štandardizácii procesov s procesmi NATO, kde základná povinnosť členskej krajiny NATO je kodifikovať vlastné výrobky / produkty na vlastné náklady v prospech ostatných krajín NATO. (viď SOŠ ACodP-1)

Kodifikačná doložka sa v zmluvnom vzťahu uplatňuje spravidla ako samostatný článok s názvom "KODIFIKÁCIA".
 
Pre "vykonateľnú aplikáciu" čl. "KODIFIKÁCIA" do zmluvného procesu (do ZOD, RZ, OBJ....) sú rozhodujúce :
- Vyplnenie "Požiadavky na obstarávanie zákazky" - Kodifikácia sa požaduje !!!
- Stanovenie predmetu zmluvy s požiadavkou na kodifikáciu produktov.
- Stanovenie termínu dodania návrhov kodifikačných údajov úradu v článku "KODIFIKÁCIA".
- Stanovenie Prílohy zmluvy s rozsahom položiek / ND / produktov ku kodifikácii.

Aktuálne znenie článku "KODIFIKÁCIA" pre využitie v zmluvných vzťahoch v rámci SR s predávajúcim / výrobcom / dodávateľom / poskytovateľom pre účely obrany SR a znenie článku "CODIFICATION" alebo "CCC - Codification Contract Clause" pre využitie v kontraktoch s partnermi z krajín NATO a agentúry NSPA si môžete stiahnuť z časti pod textom.

Aktualizované:18. 10. 2023 10:32