Hlavná navigácia:

Mapa stránok Home Úrad pre obrannú štandardizáciu, kodifikáciu a štátne overovanie kvality

Obsahová časť stránky:

ZNENIE ČLÁNKU - pre uplatnenie kodifikácie v zmluvách s dodávateľmi


Novelou zákona č. 11/2004 Z.z. k 1. septembru 2019 sa zjednodušila úprava práv a povinností používateľa produktu v nadväznosti na skúsenosti z reálneho uplatňovania zákona. Keďže prakticky v každom obchodnom prípade by používateľ produktu mal uplatňovať kodifikačnú doložku na produkt  ako požiadavky na kodifikáciu produktu, bez rozdielu na to, či produkt bol alebo nebol zaradený do kodifikačného systému Slovenskej republiky, bola novela zákona upravená tak, aby bola využiteľná v širokom spektre obstarávacích produktov používateľa. 

Požiadavka na kodifikáciu produktov sa uplatňuje pri tovaroch a službách v súlade s logistickým členením materiálu podľa požiadaviek Metodického pokynu pre katalogizáciu hnuteľného majetku MO SR (ÚCL-57-1/2014-OdRaPIISL, zo 25.3 2014), čl.2 a prílohy č.5.

Používateľ produktu je povinný uplatňovať kodifikačnú doložku na produkt, vrátane jeho náhradných dielov a príslušenstva, či už uzatvára kúpnu zmluvu (rámcovú dohodu) verejnou súťažou, využíva obstarávanie prostredníctvom elektronického kontraktačného systému alebo prostredníctvom Agentúry NATO pre podporu a obstarávanie (NSPA) a pod. 

Za uplatnenie požiadavky na kodifikáciu (vloženie článku zmluvných podmienok na kodifikáciu) pri obstarávaní tovarov a služieb s nízkou hodnotou je zodpovedná zložka podľa Metodického pokynu pre postup pri obstarávaní tovarov, služieb, stavebných prác s nízkou hodnotou bez využitia elektronického trhoviska (ÚpIA-107-10/2019 z 2.mája 2019), časť 1, čl. V, ods. 14,15 a príloha č.5.

Získané kodifikačné údaje neslúžia len pre potreby kodifikačného informačného systému, ale využívajú sa aj v rámci Integrovaného informačného systému Ministerstva obrany Slovenskej republiky najmä pre potreby používateľov produktov a pre akvizičné a logistické procesy. 

Ucelený systém kodifikácie produktov pre účely obrany slúži ako systémový nástroj pre jednoznačnú identifikáciu produktu s opisnými údajmi v pravidelne sa aktualizovanej databáze ale najmä pre kompatibilitu logistických činností Slovenskej republiky s logistickým systémom NATO.

Kodifikačná doložka sa v zmluvnom vzťahu uplatňuje spravidla ako samostatný článok s názvom „Kodifikácia“.
 
Pre "vykonateľnú aplikáciu" čl. "KODIFIKÁCIA" v zmluvnom procese sú rozhodujúce :
- Stanovenie predmetu zmluvy s požiadavkou na kodifikáciu produktov.
- Stanovenie termínu dodania návrhov kodifikačných údajov úradu v článku "KODIFIKÁCIA".
- Stanovenie Prílohy zmluvy s rozsahom položiek / ND / produktov ku kodifikácii.
Aktualizované:18. 02. 2020 21:04