Hlavná navigácia:

Mapa stránok Home Úrad pre obrannú štandardizáciu, kodifikáciu a štátne overovanie kvality

Obsahová časť stránky:

Naše poslanie, naše vízie

Poslanie(misia) úradu

Poslaním Úradu je vykonávanie funkcie národnej autority v oblastiach obrannej štandardizácie, kodifikácie a štátneho overovania kvality v súlade s legislatívou a štandardizačnými dohodami NATO.

Vízia úradu

Úrad chce byť dôveryhodnou medzinárodne uznávanou národnou autoritou v oblastiach obrannej štandardizácie, kodifikácie a štátneho overovania kvality, akceptovanou v prostredí Slovenskej republiky a v medzinárodnom prostredí členských krajín NATO a EÚ.

Ciele úradu :

 1. Prostredníctvom uplatňovania Modelu EFQM realizovať kontinuálne zvyšovanie kvality hlavných a podporných procesov úradu.
 2. Optimalizovať organizačnú štruktúru úradu cestou progresívnej personálnej politiky.
 3. Navrhnúť novelizáciu interných normatívnych aktov Ministerstva obrany Slovenskej republiky o obrannej štandardizácii.
 4. Navrhnúť na vydanie interné normatívne akty Ministerstva obrany Slovenskej republiky o kodifikácii a štátnom overovaní kvality.
 5. Zdokonaliť systém prehlbovania kvalifikácie zamestnancov, vrátane zdokonalenia jazykovej prípravy v anglickom jazyku.
 6. Novelizovať alebo vydať interné normatívne akty úradu o obrannej štandardizácii, kodifikácii a štátnom overovaní kvality a podporných procesoch.

Poslanie (misia) obrannej štandardizácie

Poslaním je  podpora interoperability medzi členskými štátmi NATO v operačnej, materiálovej, technickej a administratívnej oblasti a taktiež podpora harmonizácie materiálových obranných štandardov medzi členskými štátmi Európskej obrannej agentúry (EDA) a NATO.

Vízia obrannej štandardizácie

Harmonizáciou a koordináciou štandardizačného úsilia medzi úradom, zložkami Ministerstva obrany slovenskej republiky a Ozbrojených síl Slovenskej republiky, vytváraním legislatívneho prostredia na výkon procedúr obrannej štandardizácie a odbornou prípravou personálu rezortu obrany na výkon kompetencií podporovať dosiahnutie úrovne štandardizácie Slovenskej republiky podľa štandardizačných požiadaviek NATO na dosiahnutie interoperability Ozbrojených síl Slovenskej republiky vysielaných do medzinárodných misií.

Úzkou spoluprácou so Slovenským ústavom technickej normalizácie a obranným priemyslom podporovať implementovanie európskej obrannej, materiálovej štandardizácie v Slovenskej republike na dosiahnutie interoperability, znižovanie akvizičných cien tovarov na účely obrany a zvýšenie technologickej súťaživostí obranného priemyslu Slovenskej republiky.

Ciele obrannej štandardizácie

Hlavný strategický cieľ podpora zvyšovania interoperability realizovať prostredníctvom tvorby a novelizovania INA MOSR podľa stratégie a politiky štandardizácie centrály NATO. Ďalej organizovaním seminárov, medzinárodných konferencií, metodických zamestnaní a koordinačných porád so zainteresovanými stranami, plánovaním obrannej štandardizácie podľa priorít vyplývajúcich z členstva Slovenskej republiky v NATO a priorít MOSR a Ozbrojených síl Slovenskej republiky v oblasti rozvoja obranných schopností a zabezpečenia cieľov ozbrojených síl, koordináciou terminológie , vedením informačného systému obrannej štandardizácie a poskytovania informácií z neho žiadateľom na účely obrany .

Zainteresované strany pre oblasť obrannej štandardizácie sú odborné orgány obrannej štandardizácie centrály NATO, pracovná skupina obrannej štandardizácie pri Európskej obrannej agentúre /EDA/, jednotlivé zložky MO SR a Ozbrojených síl Slovenskej republiky, iné rezorty, Obranný priemysel (ZOP), ÚNMS SR a SÚTN.

V strednodobom horizonte do konca roka 2011 na základe pripravovaných zmien hlavných dokumentov upravujúcich OŠ centrály NATO, Direktíva pre tvorbu a riadenie štandardizačných dokumentov NATO /AAP-3/, Politika NATO pre štandardizáciu, Politika NATO pre interoperabilitu a pripravovaného vydania dokumentov upravujúcich obrannú štandardizáciu centrálou EDA pripraviť návrhy novelizácie legislatívy SR a INA MOSR upravujúcich štandardizáciu.

V dlhodobom horizonte postupne podľa priorít zabezpečiť prijatie a implementáciu celého portfólia štandardizačných dokumentov NATO , ktoré budú zainteresovanými stranami identifikované ako potrebné na dosiahnutie interoperability.

Poslanie (misia) kodifikácie

Je poskytovať služby spojené s pracovnými procesmi prideľovania kódu NCAGE jednotlivým entitám pôsobiacim na území SR a s procesmi prideľovania skladového čísla NSN výrobku určenému na účely obrany podľa aktuálnych domácich a zahraničných požiadaviek.

Vízia kodifikácie

Implementovaním nových trendov v kodifikačnom systéme NATO do kodifikačného systému SR, integrovaním národného informačného systému s rezortným informačným systémom a s agentúrnym spôsobom prípravy NKÚoV, vytvoriť moderný, produktívny a pružný národný partnerský systém s kodifikačným systémom NATO.

Ciele kodifikácie:

 1. Postupne realizovať jednotlivé kroky na implemenáciu nových trendov vo vývoji kodifikačného systému NATO.
 2. Vykonať všetky dostupné činnosti smerujúce k prepojeniu rezortných systémov a k používaniu jednotného kodifikačného systému.
 3. Navrhnúť a postupne realizovať pilotné projekty s používateľmi a spracovateľmi kodifikačných údajov.
 4. Štandardizovať a zjednodušovať jednotlivé pracovné postupy pri výkone kodifikačných činností.

Poslanie (misia) štátneho overovania kvality

Poslaním je zabezpečiť štátne overovanie kvality výrobkov a služieb na účely obrany v Slovenskej republike a kompatibilitu štátneho overovania kvality v Slovenskej republike s európskou a svetovou úrovňou.

Vízia štátneho overovania kvality

Stať sa nezastupiteľným a dôveryhodným partnerom pre ozbrojené sily a zložky ministerstva obrany v oblasti kvality produktov na účely obrany vo všetkých etapách životného cyklu systémov a profesionálne slúžiť zákazníkom, hodnotným cieľom úradu, celej spoločnosti a tým zároveň aj sebe samým.

Ciele štátneho overovania kvality:

 1. Implementovať nové edície štandardizačných dokumentov v oblasti kvality a zabezpečiť ich profesionálnu realizáciu v medzinárodných vzťahoch, vrátane merania kvality.
 2. Pripraviť procedúry štátneho overovania kvality pre evaluáciu v rámci realizácie MOU v oblasti štátneho overovania kvality s USA
 3. Zaviesť monitoring dodávateľov výrobkov a služieb na účely obrany.
 4. Zaviesť alternatívne metódy posudzovania zhody v predzmluvných vzťahoch.

Poslanie (misia) osobného úradu

Zabezpečovať plnenie úloh, ktoré vyplývajú služobnému úradu zo štátnozamestnaneckých vzťahov, z pracovnoprávnych vzťahov a z právnych vzťahov upravujúcich služobný pomer. Ochranu utajovaných skutočností, vrátane utajovaných skutočností cudzej moci, realizovať prostredníctvom personálnej, administratívnej, fyzickej a objektovej bezpečnosti.

Vízia osobného úradu

Profesionálny a stabilný výkon štátnej služby a výkon práce vo verejnom záujme v prospech zamestnancov a zákazníkov úradu v oblasti obrannej štandardizácie, kodifikácie,štátneho overovania kvality a ostaných podporných procesov.

Ciele osobného úradu:

 1. Profesionálne získavanie a výber štátnych zamestnancov a zamestnancov na výkon práce vo verejnom záujme poskytujúcich služby zákazníkom v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi.
 2. Permanentné rozvíjanie profesionálnych schopností štátnych zamestnancov a zamestnancov na výkon práce vo verejnom záujme.
 3. Dosahovanie vysokej úrovne motivácie štátnych zamestnancov a zamestnancov na výkon práce vo verejnom záujme a ich stabilizácia v zamestnaneckých pozíciách.
 4. Optimalizácia organizačnej štruktúry a počtov úradu zabezpečujúcich jeho poslanie a víziu.

Poslanie (misia) skupiny ekonomiky

Zabezpečovať plnenie úloh, ktoré vyplývajú úradu zo zákonov v oblasti finančného, ekonomického a materiálového zabezpečenia

Vízia skupiny ekonomiky

Profesionálne a efektívne zabezpečovať chod úradu a príslušníkov úradu v oblasti ekonomického v súlade s platnými zákonmi, vyhláškami, nariadeniami a internými normatívnymi aktmi.

Ciele skupiny ekonomiky a správy majetku:

 1. Včasným plnením finančných záväzkov úradu upevniť dôveryhodnosť úradu,
 2. Profesionálne slniť úlohy spojené s dodržovaním zákona o rozpočtových pravidlách,
 3. Permanentne skvalitňovať plnenie úloh v oblasti účtovníctva,
 4. Dosahovanie vysokej úrovne v hospodárnom, efektívnom a účinnom zabezpečovaní obstarávania majetku štátu,
 5. Dôsledným dodržiavaním zákona o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a zákona o finančnej kontrole a vnútornom audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov zabezpečiť efektívne, hospodárne, účinné a účelné čerpanie rozpočtových prostriedkov,
 6. Správnym, úplným, preukázateľným, zrozumiteľným a včasným vedením účtovníctva zabezpečiť schopnosť kedykoľvek poskytovať alebo predkladať adekvátne informácie o hospodárení organizácie kompetentným orgánom vo vnútri aj mimo organizácie.

Poslanie (misia) kancelárie riaditeľa úradu

Zabezpečiť efektívnu komunikáciu, manažérstvo podporných činností, obstarávania tovarov a služieb a efektívne nakladanie s majetkom štátu.

Vízia kancelárie riaditeľa úradu

Profesionálne a efektívne zabezpečiť všetky podporné činnosti v úrade v súlade s platnými zákonmi, vyhláškami a internými normatívnymi aktmi úradu.

Ciele kancelárie riaditeľa úradu:

 1. Optimalizácia výdajov úradu v oblasti obstarávania majetku, zabezpečovanie prevádzky úradu v súlade s jeho poslaním a víziou,
 2. Transparentné verejné obstarávanie,
 3. Vytvorenie dobrých pracovných podmienok pre všetkých zamestnancov úradu a dosiahnuť nulovú úrazovosť zamestnancov,
 4. Zabezpečiť efektívnu komunikáciu v úrade a efektívnu komunikáciu medzi úradom a partnermi úradu,
 5. Zvyšovanie dôveryhodnosť úradu voči domácim a zahraničným partnerom úradu.
Aktualizované:31. 07. 2013 06:28