Hlavná navigácia:

Mapa stránok Home Úrad pre obrannú štandardizáciu, kodifikáciu a štátne overovanie kvality

Obsahová časť stránky:

ZÁKLADNÉ DEFINÍCIE A POJMY

KODIFIKÁCIA - znamená celý súbor služieb na vykonanie identifikácie, klasifikácie a pridelenie skladového čísla jednotlivým položkám zásobovania, registráciu ich výrobcov a dodávateľov s cieľom zaviesť a udržiavať jednotný jazyk pre zásobovanie krajín NATO, ktorý spočíva v koncepcii – jedna položka – jedno skladové číslo. Kodifikácia NATO obsahuje údržbu súčasných údajových registrov so záznamami a vytváranie aktualizovaných informácií pre všetky štáty, ktoré sú registrované ako používatelia príslušných položiek.

KODIFIKAČNÝ SYSTÉM - znamená základný systém na zavedenie, prevádzku a údržbu jednotného jazyka pre zásoby na identifikáciu, klasifikáciu, číslovanie, registráciu výrobcov, dodávateľov a na údržbu databáz so záznamami jednotlivých položiek zásob s cieľom udržiavať komplexný nástroj na riadenie logistiky.

NCS (NATO Codification System) - kodifikačný systém NATO – je systém, ktorý je textovo do podrobností vysvetlený v základnej príručke o kodifikácií AcodP-1 a na používanie vymedzený normalizačnými dohodami STANAG. Slúži pre vzájomnú kompatibilitu členských krajín NATO v logistických procesoch a ako národný komplexný identifikačný logistický systém.

Kodifikačný systém Slovenskej republiky je jednotný identifikačný systém určený na kodifikáciu, ktorý vychádza z kodifikačného systému aliancie,

Kodifikácia produktov v Slovenskej republike je proces získavania, spracúvania a aktualizácie údajov o produkte, o výrobcovi produktu alebo o poskytovateľovi produktu a o dodávateľovi produktu, ktorého výsledkom je súbor kodifikačných údajov systémovo a elektronicky spracovaných a technicky zosúladených s kodifikačným systémom aliancie,

Kodifikačné údaje - všetky údaje, ktoré sa vzťahujú k dodávateľským položkám, t.j. parametre (charakteristika) položiek, výrobcov a ich údajov a údaje týkajúce sa užívateľov. Všetky tieto údaje sú uložené v národnej databáze každého členského štátu (napr. v Súhrnnom zozname položiek = Total Item Record (TIR).

Návrh kodifikačných údajov - sú spracované podkladové údaje o produkte na účely obrany od výrobcu/dodávateľa produktu, v elektronickej forme a v kodifikačnom informačnom systéme. V SR môže NKÚ spracovať len subjekt, ktorý splní náležitosti zákona č. 11/2004 Z.z. § 11 - Agentúra pre kodifikáciu a zaškolený Výrobca/Dodávateľ..

RN (Reference Number) - referenčné číslo – je každé číslo používané na označenie výrobnej položky alebo na identifikáciu dodávateľskej položky buď samostatne, alebo v spojení s inými referenčnými číslami. Referenčnými číslami môžu byť napr. čísla dielcov výrobcu, výkresov výrobcu, modelov alebo typové čísla výrobcu, riadiacich zdrojov výrobcu, riadenia technických podmienok, obchodný názov výrobcu, ak výrobca označí položku iba obchodným názvom, skladové čísla NATO, technických podmienok a noriem alebo príslušné označenia.

NCAGE (NCAGE - NATO Commercial and Governmental Entity Code) - kód NATO pre výrobcov, dodávateľov a organizácie pre účely obrany.

NSN (NATO /National/ Stock Number) - (národné) skladové číslo NATO.

NCB (National Codification Bureau) - Národný kodifikačný úrad – je ústredný orgán každého štátu, ktorý je zodpovedný za zavedenie a údržbu kodifikačného systému NATO. Tvorí povinný článok medzi ozbrojenými silami jednotlivých štátov, štátmi NATO a Agentúrou NATO na podporu a obstarávanie (NSPA). NCB zastupuje svoj štát v Spoločnom výbore pre kodifikáciu AC/135 a je zodpovedný za aplikáciu národných a medzinárodných kodifikačných postupov.

AC/135 MG - skupina “Národných riaditeľov pre kodifikáciu“, je podriadená výboru národných riaditeľov pre vyzbrojovanie – CNAD. AC/135 MG je zložená z riaditeľov kodifikačných úradov štátov NATO. Táto skupina je zodpovedná za rozvoj, realizáciu a údržbu kodifikačného systému NATO pri technickom a logistickom zabezpečovaní spojeneckých ozbrojených síl.

NMCRL - NATO Master Catalogue of References for Logistics - hlavná logistická databáza NATO. Slúži ako multijazykový hlavný katalóg referencií NATO pre logistiku. Je vydávaná ako databáza v reálnom čase na internete (NMCRL-WEB) a aj ako offline databáza na použitie na akomkoľvek počítači bez pripojenia na internet (NMCRL-OFFLINE). Je to cenný nástroj pre logistikov, akvizičných pracovníkov, výrobcov a dodávateľov. Poskytuje informácie o technike, o náhradných dielcoch, o ich výrobcoch a dodávateľoch a o poskytovateľoch služieb naprieč krajinám NATO. Všetky tieto informácie sú získavané z národných kodifikačných databáz používateľských krajín Kodifikačného systému NATO (NCS) a (sponzorovaných krajíny NATO a AC / 135). Hoci NMCRL bol pôvodne navrhnutý pre logistikov NATO, ukázalo sa, že je aj neoceniteľným nástrojom pre logistikov a civilné spoločnosti krajín, ktoré nie sú členmi NATO. Produkt má celosvetovú distribúciu. Hlavnou výhodou NMCRL je okrem jednoduchého použitia a rýchleho vyhľadávania a extrahovania údajov, že obsahuje všetky skladové čísla NATO pridelené krajinami NCS.  NMCRL je tiež dôležitý pre každú organizáciu, ktorá chce obchodovať s ozbrojenými silami na celom svete. NMCRL je publikovaná aj v slovenskom jazyku a je k dispozícii na základe ročného predplatného.

NMCRL obsahuje riadiace údaje o všetkých aktívnych NSN (NATO Stock Number - NSN), údaje o všetkých aktívnych výrobcoch a dodávateľoch NATO aj s referenciami na ich výrobky a informácie o používateľoch NSN. Slúži ako základný nástroj pre vyhľadávanie položiek zásobovania NSN. 

Katalóg NMCRL je denne aktualizovaný Agentúrou NATO pre podporu a obstarávanie "NSPA" (NATO SUPPORT AND PROCUREMENT AGENCY), na základe elektronických transakcii používateľských krajín.

NSPA – (NATO Support and Procurement Agency) - je základným orgánom v rám­ci NATO, ktorý sa zaoberá logistickým zabezpečením od zbraňových systémov po jednotlivé do­dávateľské položky. NSPA vzhľadom ku kodifikačnému systému NATO udržuje systém elektronických poštových schrá­nok na medzinárodnú výmenu dát - NMBS a udržiava a spracováva komplexnú databázu kodifikovaných výrobkov a výrobcov NATO a záznamov systémovej podpory (SSR) v komplexnom nástroji NMCRL.

NSC (NATO Supply Classification) - klasifikácia zásob NATO – je systém zlučovania dodávateľských položiek do skupín a tried, predovšetkým pre potreby hospodárneho zásobovania a skladovania.

INC (Item Name Code) - kód názvu položky – pre jednoznačnú identifikáciu položky je udržiavaný zoznam schválených názvov položiek v terminológii NATO pre potreby logistiky a akvizície. Obsahuje 5-miestny kód názvu položky (INC).

Položka zásobovania - je klasifikovaná a identifikovaná podľa pravidiel NCS a má pridelené NSN v Kodifikačnom informačnom systéme. Položku zásobovania prioritne tvorí vojenský materiál vrátane náhradných dielcov a významný nevojenský materiál, ktorý je pravidelne zásobovaný alebo je obstarávaný pre účely obrany.

Aktualizované: 4. 11. 2022 19:22