Hlavná navigácia:

Mapa stránok Home Úrad pre obrannú štandardizáciu, kodifikáciu a štátne overovanie kvality

Obsahová časť stránky:

Odborné školenie pre zamestnancov spoločností v rámci skupiny MSM Group

Dňa 9. februára 2022 sa na základe požiadavky riaditeľa kvality v priestoroch spoločnosti ZVS holding, a. s., Dubnica nad Váhom uskutočnilo školenie pre zamestnancov organizácií v rámci skupiny MSM Group. Cieľom školenia bolo zvýšenie povedomia a odbornosti zamestnancov v oblasti systémov riadenia kvality so zameraním sa najmä na požiadavky publikácie SOŠ AQAP 2110:2017.

Školenie vykonali Ing. Anton Kapusta – riaditeľ odboru štátneho overovania kvality, Ing. Juraj Doskočil – vedúci skupiny auditov a Ing. Juraj Romaňák – vedúci oddelenia dozoru nad kvalitou.

V prvej časti boli účastníci školenia oboznámení s kompetenciami úradu v oblasti vykonávania štátneho overovania kvality na území Slovenskej republiky a jeho zabezpečenia smerom do zahraničia. Druhá časť školenia bola zameraná na jednotlivé požiadavky publikácie SOŠ AQAP 2110:2017 s poukázaním na konkrétne zistenia a poznatky získané pri výkone štátneho overovania kvality. Na záver boli prezentované postupy pri rozhodovacom procese o žiadostiach na vykonanie štátneho overovania kvality, ako aj pri výkone dozoru nad kvalitou, so zameraním sa na spôsob preskúmavania žiadostí, vydanie rozhodnutia, obsah plánu štátneho overovania kvality, vykonávanie dozoru nad kvalitou a možnosti ukončenia tohto procesu.

Aktualizované: 9. 02. 2023 10:14