Hlavná navigácia:

Mapa stránok Home Úrad pre obrannú štandardizáciu, kodifikáciu a štátne overovanie kvality

Obsahová časť stránky:

Vyhodnotenie spolupráce v oblasti štátneho overovania kvality medzi ÚOŠKŠOK Trenčín a ÚřOSKaSOJ Praha za rok 2019 

4. - 6. decembra 2019, Ostrava, Česká republika

Predmetom pracovného rokovania bolo najmä:           

  1. vyhodnotenie poskytovania vzájomných výkonov štátneho overovania kvality v roku 2019,
  2. rozbor procesu preskúmania žiadosti na vykonanie štátneho overovania kvality, so zameraním sa na preskúmanie zmluvy, analýzu rizík a prenesenie požiadaviek na subdodávateľov, vrátane právnych aspektov rozhodovania o žiadosti v súlade so zákonom o správnom konaní,
  3. národný prístup k procesu štátneho overovania kvality - zástupcovia ÚOŠKŠOK Trenčín prezentovali národný prístup v oblasti preskúmania žiadosti na štátne overovanie kvality so zameraním sa na identifikovanie rizík uzatvorenej zmluvy, predmetu zmluvy, dodávateľa produktu a rizík vyplývajúcich z uzatvorených zmlúv na subdodávky, v následnej diskusii boli prerokované najmä otázky národného prístupu k vypracovaniu plánov štátneho overovania kvality, prístupu k dodávateľom, ktorý nie sú výrobcom produktu a otázky národných postupov pri zistení nezhodných produktov,
  4. prerokovanie aktuálnych prípadov vzájomného štátneho overovania kvality, otázky boli vzájomne prekonzultované a dosiahla sa zhoda vzájomných postojov.
Fotografia
Aktualizované:19. 12. 2019 07:33