Hlavná navigácia:

Mapa stránok Home Úrad pre obrannú štandardizáciu, kodifikáciu a štátne overovanie kvality

Obsahová časť stránky:

METODICKÝ POKYN - pre výrobcov a dodávateľov produktov na účely obrany


Metodický pokyn je určený pre výrobcov a dodávateľov (ďalej len „dodávateľ“) produktov pri plnení zmluvy uzatvorenej na dodanie produktu určeného na účely obrany ako pomôcka pre splnenie náležitostí zákona č.11/2004 Z.z. v znení neskorších predpisov. 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Dodávateľ, ktorý má platnú zmluvu na dodanie produktov určených na účely obrany so subjektmi MO SR, pričom zmluva obsahuje ustanovenie o požiadavkách na kodifikáciu:

1. Požiada úrad o pridelenie kódu dodávateľa (NCAGE), ak tento kód nemá pridelený.

2. Preverí či je produkt kodifikovaný a zaradený do kodifikačného systému Slovenskej republiky (ďalej len „KS SR“). K prevereniu údajov požiada Agentúru pre kodifikáciu - Zoznam agentúr pre kodifikáciu je zverejnený na web stránke úradu www.uosksok.sk, časť Odbor kodifikácie, v menu : AGENTÚRY/Zoznam agentúr

3. Informuje úrad elektronickou poštou na adresu E-mail   codify@mil.sk, že dodávaný produkt je kodifikovaný a má pridelené skladové číslo NATO (ďalej len „NSN“). S NSN oznámi úradu aj skutočnosť, že na dodávanom produkte neboli vykonané zmeny a jeho parametre sú úplne zhodné s kodifikovaným produktom pod príslušným NSN, alebo oznámi zmeny, ak sa dodávaný produkt odlišuje od kodifikovaného produktu s príslušným NSN. Úrad po preverení zmien oznámi dodávateľovi, či bude produkt kodifikovaný alebo sa použije pôvodné NSN už kodifikovaného produktu.

4. Informuje úrad elektronickou poštou na adresu E-mail   codify@mil.sk, že dodávaný produkt nie je kodifikovaný. Vyberie si jednu z agentúr pre kodifikáciu a požiada ju o spracovanie návrhu kodifikačných údajov na produkty uvedené v uzatvorenej zmluve. Vzťahy medzi dodávateľom a agentúrou pre kodifikáciu si riadia subjekty vlastnou zmluvou (napr. podľa obchodného zákonníka). Agentúra pre kodifikáciu je úradom odborne riadená a poskytne dodávateľovi všetky potrebné informácie pre spracovanie návrhu kodifikačných údajov.

5. Poskytne vybranej Agentúre pre kodifikáciu údaje:
- číslo zmluvy, názov obstarávateľa
- predmet zmluvy, na ktorý je uplatnená kodifikácia (zoznam položiek), 
- technickú špecifikáciu produktu a/alebo umožní prístup k dokumentácii produktu, 
- všetky dostupné údaje o dodávanom produkte, najmä názov výrobcu produktu, ak ju dodávateľ sám nevyrába, názov a označenie produktu, ktoré používa výrobca (napríklad číslo výkresu, katalógové číslo, číslo modelu a pod.), rozmery a ďalšie parametre produktu (napríklad: materiál, farba, hmotnosť, účel použitia, elektrické a hydraulické parametre a pod.), 
- reálnu fotografiu dodávaného produktu
- podľa požiadaviek agentúry pre kodifikáciu. 

6. Podľa požiadaviek zmluvy dodá úradu návrh kodifikačných údajov v elektronickom formáte a výtlačok dodacieho listu o dodaní návrhu kodifikačných údajov. 

Tento MP je platný pre zmluvy na dodanie produktov na účely obrany uzatvorené do dňa spustenia elektronického prístupu na spracovanie návrhov kodifikačných údajov pre výrobcov a dodávateľov. 

(predpoklad spustenia - 2022)

Aktualizované: 9. 03. 2022 09:11