Hlavná navigácia:

Mapa stránok Home Úrad pre obrannú štandardizáciu, kodifikáciu a štátne overovanie kvality

Obsahová časť stránky:

Agentúra pre kodifikáciu je právnická alebo fyzická osoba, je podnikateľom a spracúva návrhy kodifikačných údajov o produkte (ďalej len "NKÚ") na základe úradom vydaného osvedčenia, ktorým sa potvrdzuje jej spôsobilosť spracúvať návrhy kodifikačných údajov o produkte (ďalej len „osvedčenie o spôsobilosti“) podľa  zákona č. 11/2004 Z.z. v znení neskorších predpisov, § 11 Agentúra pre kodifikáciu v aplikácii MCC WEB.

Úrad môže vydať právnickej alebo fyzickej osobe osvedčenie o spôsobilosti len na základe splnenia určitých podmienok. Úrad priebežne overuje spôsobilosť agentúry pre kodifikáciu spracúvať NKÚ a môže pozastaviť platnosť osvedčenia o spôsobilosti alebo odobrať osvedčenie o spôsobilosti agentúre pre kodifikáciu, ktorá pri priebežnom overovaní nepreukáže spôsobilosť spracúvať návrhy kodifikačných údajov o výrobkoch podľa testovacích podkladov poskytnutých úradom alebo sa opakovane dopúšťa systémových nezrovnalostí.

Agentúra pre kodifikáciu predkladá úradu spracované NKÚ s uvedením používateľov. Úrad overuje správnosť NKÚ, ktorý predkladá agentúra pre kodifikáciu. Na základe výsledkov overenia úrad pridelí výrobku NSN, NCAGE a zaradí výrobok do kodifikačného systému Slovenskej republiky. Proces výkonu činnosti „Agentúry pre kodifikáciu“ sa riadi Metodickým pokynom na posudzovanie spôsobilosti agentúry spracovávať NKÚ a Metodickým pokynom na spracovanie údajov, ktoré vydal ÚOŠKŠOK.

NKÚ - sú spracované podkladové údaje o výrobku na účely obrany od výrobcu/dodávateľa výrobku, v elektronickej forme v aplikácii MCC WEB - v kodifikačnom informačnom systéme Odboru kodifikácie ÚOŠKŠOK, ktorý je prevádzkovaný vo vládnom cloude SR. 

Oznámenie Úradu pre obrannú štandardizáciu, kodifikáciu a štátne overovanie kvality o vydaní osvedčenia o spôsobilosti spracúvať NKÚ je uverejňované vo VESTNÍKU MO SR.

Aktualizované:28. 09. 2023 20:20