Hlavná navigácia:

Mapa stránok Home Úrad pre obrannú štandardizáciu, kodifikáciu a štátne overovanie kvality

Obsahová časť stránky:

Na základe účasti na vykonaných školeniach, získanej praxe a preskúšaní boli vydané OSVEDČENIA O SPÔSOBILOSTI SPRACOVÁVAŤ NÁVRH KODIFIKAČNÝCH ÚDAJOV O VÝROBKU podľa Zákona č. 11/2004 Z.z. (§ 11 Agentúra pre kodifikáciu) v aplikácii MCC WEB vo vládnom cloude SR od novembra 2020.

..........................................................................................................................................

- SPLNENÉ - III. ŠKOLENIE AGENTÚR PRE KODIFIKÁCIU  3. - 4. mája 2023, Trenčín

Účasť : AURA LOGIS, BVSOFT, PROFILAX, VR-GROUP

Téma : SPRACOVANIE ÚDAJOV V MCC WEB

  1. Kodifikačný systém SVK a jeho rozvoj.
  2. Poučenie osoby vo veci prístupu do kodifikačného informačného systému.
  3. Požiadavky na aktualizáciu kodifikačného informačného systému.
  4. Skúsenosti a poznatky zo súčasného stavu spracovania údajov.
  5. Metodický pokyn k spracovaniu kodifikačných údajov.
  6. Overenie spôsobilosti spracovávať návrh kodifikačných údajov v MCC WEB.
Na III. školení Agentúr pre kodifikáciu bolo vykonané "Poučenie osoby vo veci prístupu do kodifikačného informačného systému" a na základe overovania spôsobilosti spracovávať návrh kodifikačných údajov v MCC WEB, všetky Agentúry pre kodifikáciu splnili stanovené požiadavky a boli im vydané nové osvedčenia.
..........................................................................................................................................

- SPLNENÉ - II. ŠKOLENIE AGENTÚR PRE KODIFIKÁCIU v roku 2020 (Sept.-nov.2020)
 PREBEHLO - ON LINE _

Účasť : AURA LOGIS, BVSOFT, PROFILAX

Téma : SPRACOVANIE ÚDAJOV V MCC WEB

  1. Metodické spracovanie údajov v aplikácii MCC WEB.
  2. Príprava metodického pokynu k spracovávaniu údajov

Druhému školeniu Agentúr pre kodifikáciu predchádzalo pridelenie prístupu do testovacej plochy MCC WEB na základe pevných IP adries - k výučbe a k tréningu postupu spracovania údajov, k vyskúšaniu procesov systému a k získaniu návykov v práci s MCC WEB. 

........................................................................................................................................................................

- SPLNENÉ - I. ŠKOLENIE AGENTÚR PRE KODIFIKÁCIU v roku 2020 (5. februára 2020) 

Účasť : AURA LOGIS, BVSOFT, PROFILAX a VR-GROUP

Téma:  PROJEKT MCC WEB 

1. Požiadavky novelizovaného zákona č. 11/2004 Z.z. a vyhlášky č. 476/2011 Z.z.
2. Prístup do elektronického spracovania návrhov kodifikačných údajov v MCC WEB.
3. Spracovanie údajov v MCC WEB.
4. Plánované činnosti odboru kodifikácie do spustenia elektronického prístupu (máj 2020)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Aktualizované: 5. 05. 2023 10:45