Hlavná navigácia:

Mapa stránok Home Úrad pre obrannú štandardizáciu, kodifikáciu a štátne overovanie kvality

Obsahová časť stránky:

METODICKÝ POKYN - pre výrobcov a dodávateľov produktov na účely obrany


Metodický pokyn je určený pre výrobcov a dodávateľov (ďalej len „dodávateľ“) produktov pri plnení zmluvy uzatvorenej na dodanie produktu určeného na účely obrany ako pomôcka pre splnenie náležitostí zákona č.11/2004 Z.z. v znení neskorších predpisov. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Dodávateľ, s ktorým bola alebo bude uzatvorená zmluva na dodanie produktu určeného na účely obrany, pričom zmluva obsahuje ustanovenie o požiadavkách na kodifikáciu:

1. Požiada úrad o pridelenie kódu dodávateľa (NCAGE), ak tento kód nemá pridelený.

2. Preverí či je produkt kodifikovaný a zaradený do kodifikačného systému Slovenskej republiky (ďalej len „KS SR“). K prevereniu údajov požiada Agentúru pre kodifikáciu - Zoznam agentúr pre kodifikáciu je zverejnený na web stránke úradu www.uosksok.sk, časť Odbor kodifikácie, v menu : AGENTÚRY/Zoznam agentúr

3. Informuje úrad elektronickou poštou na adresu E-mail   codify@mil.sk, že dodávaný produkt je kodifikovaný a má pridelené skladové číslo NATO (ďalej len „NSN“). S NSN oznámi úradu aj skutočnosť, že na dodávanom produkte neboli vykonané zmeny a jeho parametre sú úplne zhodné s kodifikovaným produktom pod príslušným NSN, alebo oznámi zmeny, ak sa dodávaný produkt odlišuje od kodifikovaného produktu s príslušným NSN. Úrad po preverení zmien oznámi dodávateľovi, či bude produkt kodifikovaný alebo sa použije pôvodné NSN už kodifikovaného produktu.

4. Informuje úrad elektronickou poštou na adresu E-mail   codify@mil.sk, že dodávaný produkt nie je kodifikovaný. Vyberie si jednu z agentúr pre kodifikáciu a požiada ju o spracovanie návrhu kodifikačných údajov na produkty uvedené v uzatvorenej zmluve. Vzťahy medzi dodávateľom a agentúrou pre kodifikáciu si riadia subjekty vlastnou zmluvou (napr. podľa obchodného zákonníka). Agentúra pre kodifikáciu je úradom odborne riadená a poskytne dodávateľovi všetky potrebné informácie pre spracovanie návrhu kodifikačných údajov.

5. Poskytne vybranej Agentúre pre kodifikáciu údaje:
- číslo zmluvy, názov obstarávateľa
- predmet zmluvy, na ktorý je uplatnená kodifikácia (zoznam položiek), 
- technickú špecifikáciu produktu a/alebo umožní prístup k dokumentácii produktu, 
- všetky dostupné údaje o dodávanom produkte, najmä názov výrobcu produktu, ak ju dodávateľ sám nevyrába, názov a označenie produktu, ktoré používa výrobca (napríklad číslo výkresu, katalógové číslo, číslo modelu a pod.), rozmery a ďalšie parametre produktu (napríklad: materiál, farba, hmotnosť, účel použitia, elektrické a hydraulické parametre a pod.), 
- reálnu fotografiu dodávaného produktu
- podľa požiadaviek agentúry pre kodifikáciu. 

6. Podľa požiadaviek zmluvy dodá úradu návrh kodifikačných údajov v elektronickom formáte a výtlačok dodacieho listu o dodaní návrhu kodifikačných údajov. 

Tento MP je platný pre zmluvy na dodanie produktov na účely obrany uzatvorené do dňa spustenia elektronického prístupu na spracovanie návrhov kodifikačných údajov. 

(predpoklad spustenia máj 2020)

Aktualizované:11. 02. 2020 18:34