Hlavná navigácia:

Mapa stránok Home Úrad pre obrannú štandardizáciu, kodifikáciu a štátne overovanie kvality

Obsahová časť stránky:

Informácie uverejnené na tejto stránke sú určené najmä pre DODÁVATEĽOV produktov na účely obrany s platnou zmluvou, rámcovou dohodou a objednávkou na dodanie produktov na účely obrany alebo so zmluvnou účasťou na spoločných projektoch dodávateľov pre MO SR, krajiny NATO a agentúru NSPA.

Dodávateľ produktov na účely obrany v procese plnenia svojich zmluvných náležitostí na záväzok, že dodá návrh kodifikačných údajov na predmet zmluvy (článok KODIFIKÁCIA), má možnosť sa rozhodnúť, či využije Agentúru pre kodifikáciu alebo požiada úrad o prístup do elektronického spracovania návrhu kodifikačných údajov a spracuje si tieto údaje vlastnými prostriedkami. 

Tu sú navrhnuté dva možné spôsoby rozhodnutia dodávateľa v popísanom systéme :

 - Spracovanie návrhu kodifikačných údajov Agentúrou pre kodifikáciu

a 

- Spracovanie návrhu kodifikačných údajov dodávateľom


1. Spracovanie návrhu kodifikačných údajov Agentúrou pre kodifikáciu je rutinným procesom, keďže  Agentúry sú pravidelne školené a dlhodobo pôsobia v problematike kodifikačných procesov SVK a všetky údaje spracovávajú v kodifikačnom informačnom systéme SVK - MCC WEB. 

NAŠE ODPORÚČANIE : 

DODÁVATEĽ má možnosť si vybrať z portfólia Agentúr pre kodifikáciu na spracovanie údajov, požiadať Agentúru pre kodifikáciu o cenovú ponuku na spracovanie údajov k vlastnému zmluvnému prípadu a uzavrieť samostatný zmluvný vzťah. Agentúra pre kodifikáciu zodpovie na všetky odborné otázky a pripraví pre DODÁVATEĽA všetky náležitosti podľa Zákona č. 11/2004 Z.z. v znení neskorších predpisov k splneniu záväzku o dodaní návrhu kodifikačných údajov. Tento krok by mal DODÁVATEĽ vykonať ešte pred nadobudnutím platnosti zmluvy, rámcovej dohody a objednávky na dodanie produktov na účely obrany alebo zmluvnej účasti na spoločných projektoch dodávateľov pre MO SR, krajiny NATO a agentúru NSPA.


DODÁVATEĽ, ktorý na základe zmluvy s MO SR dodáva produkty na účely obrany a aj naďalej bude využívať pre spracúvanie návrhu kodifikačných údajov Agentúru pre kodifikáciu, nemusí vykonať žiadne ďalšie kroky alebo činnosti vo vzťahu k zákonu alebo vyhláške. 

Prehľad spôsobilých Agentúr pre kodifikáciu si pozrite tu : www.uosksok.sk /Odbor kodifikácie/ AGENTÚRY
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2. Spracovanie návrhu kodifikačných údajov dodávateľom je podmienené podaním žiadosti podľa rozhodnutia o forme prístupu k údajom, registráciou dodávateľa, úspešným absolvovaním kurzu pre prácu v MCC WEB, písomným potvrdením dodávateľa o poučení osoby vo veci prístupu do kodifikačného informačného systému MCC WEB a riadením sa Metodickým pokynom na spracovanie návrhu kodifikačných údajov. 

V prípade rozhodnutia dodávateľa pre spracovanie návrhu kodifikačných údajov vlastnými prostriedkami - odporúčame kontaktovať úrad NEODKLADNE ! 

V roku 2023 sme organizovali I. Účelový kurz a v súčasnosti  organizujeme II. ÚK. Pre rok 2024 ešte plánujeme otvoriť jeden kurz s termínom : október-november, podľa reálneho záujmu...Naše možnosti vzhľadom k personálnemu obsadeniu odboru kodifikácie, povinností vyplývajúcich za zákona č. 11/2004 Z.z. a prevádzke kodifikačného systému NATO sú obmedzené. 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Informácie o školeniach a ich termínoch si pozrite tu :  www.uosksok.sk /Odbor kodifikácie/ ŠKOLENIA
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

STRUČNÝ POPIS ZÁKLADNÝCH KROKOV DODÁVATEĽA K SPRACOVANIU KODIFIKAČNÝCH ÚDAJOV

A.  Ak dodávateľ, s ktorým bola uzatvorená zmluva na dodanie produktu určeného na účely obrany, nemá pridelený kód dodávateľa NCAGE, bezodkladne požiada o jeho pridelenie na web stránke agentúry NATO Support and Procurement Agency „NSPA“ : 

B.  Dodávateľ vyplní a odošle papierovú žiadosť na adresu úradu podľa rozhodnutia o forme prístupu k údajom:
- na web stránke úradu v prílohe:   www.uosksok.sk / Odbor kodifikácie / Prístup do MCC WEB

C.  Dodávateľ postupuje podľa pokynov úradu.

D.  Dodávateľ požiada úrad o prístup do elektronického systému spracúvania návrhu kodifikačných údajov vyplnením „Registrácie používateľa“ :


Do registračného formulára v časti "POZNÁMKA" Dodávateľ uvedie nasledovné údaje:
    -  názov a číslo akvizičného dokumentu,
    -  názov obstarávateľa, s ktorým bola zmluva uzatvorená,
    -  termín plnenia zmluvy.,
    alebo
    - dôvod požiadavky na prístup k prehliadaniu alebo spracovaniu údajov.  

Registrovaného používateľa úrad poučí vo veci prístupu do MCC WEB, o narábaní s odbornými dokumentami a so spracovávanými údajmi. Vytvorí podmienky pre vyškolenie na prácu v MCC WEB, otestuje a overí jeho spôsobilosť pre prácu v systéme. 
Po splnení týchto podmienok a bezpečnostno-prevádzkových podmienok, registrovanému používateľovi bude do počítača nainštalovaný bezpečnostný certifikát a umožnený prístup do MCC WEB k spracovaniu vlastných údajov.

E.  Registrovaný používateľ dodávateľa bude vykonávať činnosti pre naplnenie zmluvných ustanovení za oblasť kodifikácie a stáva sa spracovateľom návrhu kodifikačných údajov podľa METODICKÝCH POKYNOV NA SPRACOVANIE NÁVRHU KODIFIKAČNÝCH ÚDAJOV.

F.  Po spracovaní údajov dodávateľom v MCC WEB úrad skontroluje správnosť predloženého návrhu kodifikačných údajov a dodacieho listu. 

Dodanie návrhu kodifikačných údajov je splnené potvrdením dodacieho listu úradom.

CELÝ TENTO PROCES JE ÚRADOM POSKYTOVANÝ  -  BEZPLATNE.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

METODICKÝ POKYN - na spracovanie návrhu kodifikačných údajov


Metodický pokyn je určený pre agentúry pre kodifikáciu a dodávateľov na spracovanie návrhu kodifikačných údajov v kodifikačnom informačnom systéme MCC WEB, podľa požiadaviek článku „KODIFIKÁCIA“ uvedeného v zmluve alebo objednávke uzatvorenej medzi obstarávateľom a dodávateľom na dodanie produktu určeného na účely obrany v súlade so STANAG 4177 a so zákonom č. 11/2004 Z. z v znení neskorších predpisov.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Metodický pokyn na spracovanie návrhov kodifikačných údajov obdrží dodávateľ v procese školenia pre prácu v MCC WEB.


Poučenie osoby vo veci prístupu do kodifikačného informačného systému MCC WEB bude vykonané po požiadaní o prístup do elektronického spracúvania návrhu kodifikačných údajov vyplnením "Registrácie používateľa".

 
Bezpečnostný certifikát bude inštalovaný pracovníkom úradu osobne na vyčlenený počítač dodávateľa.


Aktualizované:16. 04. 2024 11:15